بایگانی برچسب ها: حسابداری در شرکت رب چین چین

کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین

کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین

کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۹۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است . کارآموزی حسابداری در شرکت رب شرکت در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ هیأت ۵ نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون توس...

ادامه مطلب