بایگانی برچسب ها: حسابداری و اقتصاد

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع

سيستم و مديريت توزيع مدیریت توزیع فهرست مطالب سيستم و مديريت توزيع   1 مديريت كانالهاي توزيع   1 سيستم بازاريابي و كانالي توزيع   1 اهميت واسطه ها در بازار   2 طبقه بندي   2 طراحي كانالهاي توزيع   3 مراحل طراحي كانالهاي توزيع   4 مديريت روابط كانالها   6 ايجاد انگيزه در واسطه ها   7 تعارض بين كانالها   7 شكبه توزيع   9 1 خرده فروشها   9 ديگر گروههاي توزيعي   14 مديريت توزيع فيزيكي   15 اهيمت مديريت توزيع فيزيكي   15 توزيع فيزيكي و ...

ادامه مطلب