بایگانی برچسب ها: حضانت به مثابه حق و تكليف

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

بررسی حضانت در قانون مدنی ایران فهرست مطالب مقدمه بخش اول: بررسی مفاهیم فصل اول: مفهوم و مبانی حقوقی حضانت گفتار اول: مفهوم لغوی حضانت گفتار دوم: مفهوم فقهی حضانت گفتار سوم: مفهوم حقوقی حضانت فصل دوم: ماهیت حضانت گفتار اول: حضانت به مثابه حق الف-معنا و مفهوم حق ب: حضانت به مثابه تکلیف گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف الف: حضانت حق است یا تکلیف ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران فصل اول: تربیت...

ادامه مطلب