بایگانی برچسب ها: حضانت به مثابه حق و تكليف

دانلود مقاله بررسي حضانت در قانون مدني ايران

دانلود مقاله بررسي حضانت در قانون مدني ايران

بررسي حضانت در قانون مدني ايران فهرست مطالب مقدمه بخش اول: بررسي مفاهيم فصل اول: مفهوم و مباني حقوقي حضانت گفتار اول: مفهوم لغوي حضانت گفتار دوم: مفهوم فقهي حضانت گفتار سوم: مفهوم حقوقي حضانت فصل دوم: ماهيت حضانت گفتار اول: حضانت به مثابه حق الف-معنا و مفهوم حق ب: حضانت به مثابه تكليف گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تكليف الف: حضانت حق است يا تكليف ب: نگهداري طفل با پدر است يا مادر بخش دوم: تحليل و بررسي حضانت در قانون مدني ايران فصل اول: تربيت...

ادامه مطلب