بایگانی برچسب ها: حضانت در لغت و اصطلاح

مقاله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

مقاله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر اس...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی موارد سقوط حضانت

دانلود کارتحقیقی موارد سقوط حضانت

موارد سقوط حضانت فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول موارد سقوط حضانت گفتار اول : حضانت در لغت و اصطلاح مبحث اول : تعریف حضانت مبحث دوم : نگاهداری کودک بند اول :آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است؟ بند دوم : ضمانت اجرای حق تکلیف نگاهداری مبحث سوم : حضانت طفل با کیست؟ مبحث چهارم :حق حضانت بند اول : تفصیل آراء بند دوم :روایات: بند سوم :  خلاصه کلام مبحث پنجم : موارد سقوط حق حضانت: مبحث ششم :حضانت طفل و موارد سقوط ان گفتار دوم :حضانت کودک در صورت...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی سقوط حضانت

دانلود کارتحقیقی بررسی سقوط حضانت

بررسی موارد سقوط حضانت و مقایسه آن با موارد سقوط قیمومت چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته...

ادامه مطلب