بایگانی برچسب ها: حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام.ppt

دانلود پروژه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

دانلود پروژه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام  یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه ان...

ادامه مطلب