بایگانی برچسب ها: حفره‌هاي عمودي و افقي

کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی

کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی

کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی  خوردگی تأسیسات صنعتی یکی از زمینه‌هایی است که مورد توجه خاص دانش‌پژوهان قرار دارد. در گزارش حاضر سعی شده که اطلاعاتی در مورد روشها، تجربیات دستگاهها و لوازم مورد نیاز همراه با تئوریهای اصول خوردگی  چگونگی آزمایشها، اندازه‌گیریها، ذکر شود.ابتدا بهتر است که مفهوم نسبتاً صریحی از خوردگی داشته باشیم تا بتوانیم با روشی بیشتری در مرد طرق مبارزه با آن بحث نمائیم ، خوردگی تعاریف...

ادامه مطلب