بایگانی برچسب ها: حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله.pdf

دانلود پژوهش مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

دانلود پژوهش مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله تعادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نما...

ادامه مطلب