بایگانی برچسب ها: حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن

پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری چکیده یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحق...

ادامه مطلب