بایگانی برچسب ها: حقوق و تكاليف طرفين در برات

دانلود کارتحقیقی بررسی مسئولیت ظهر نویسان در چک

دانلود کارتحقیقی بررسی مسئولیت ظهر نویسان در چک

بررسی مسئولیت ظهر نویسان در چک فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بررسی مسئولیت ظهرنویسان در چک گفتار اول : تعریف سند تجارتی اسناد تجارتی خاص مبحث اول ـ برات بند اول ـ خصوصیات برات الف ـ شرایط شکلی ب ـ شرایط ماهوی بند دوم ـ حقوق و تکالیف طرفین در برات بندسوم ـ اعتراض (پروتست) مبحث دوم ـ سفته یا فته طلب گفتار دوم : چک مبحث اول: صورت چک مندرجات چک: مبحث دوم : شرایط مربوط به صادر کننده ضمانت اجرای صدور چک بلامحل ضمانت اجرای مدنی انتقال چ...

ادامه مطلب