بایگانی برچسب ها: حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سیمان

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سیمان

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سیمان فهرست مطالب مقدمه: 4 بخش اول:كليات و شناخت طرح 5 سوابق ثبتي مجري طرح 5 سوابق تجربي و عملي 6 مجوزهاي قانوني 6 نيروي انساني بخش هاي مختلف پروژه 7 جدول(5-3-1) پرسنل قبل از توليد 8 جدول (5-3-2)- پرسنل بعد از توليد ظرفيت مورد انتظا ر 8 معرفي توليدات كارگاه و پيش بيني ظرفيت توليدي : 9 مراحل و روش توليد : 9 جدول(5-5)- برنامه توليدات 10 بخش دوم : بررسي فني طرح 12 2-1- محل اجراي طرح 12 2-2- ميزان سرمايه گذار...

ادامه مطلب