بایگانی برچسب ها: حق‌ و عدالت‌ در انديشة‌ استاد مطهري‌

دانلود مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ استاد مطهری‌

دانلود مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ استاد مطهری‌

حق‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ استاد مطهری‌ تعریف‌ حق‌ حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ ...

ادامه مطلب