بایگانی برچسب ها: حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

حق دفاع متهم فهرست مطالب مقدمه ۱ انگیزه انتخاب موضوع ۳ اهمیت موضوع ۵ بخش اول: تعاریف و کلیات ۶ گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ۶ الف- تعریف حق ۶ ب- تعریف دفاع ۷ ج- تعریف حق دفاع متهم ۸ گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ۹ گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ۱۳ الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ۱۳ ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۳ ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۴ ب- در حقوق داخلی ۱۶ ۱- قانون اساسی ۱۶ ۲- قوانین عادی ۱۷ ج- حق دف...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حق دفاع متهم

دانلود مقاله حق دفاع متهم

دانلود مقاله حق دفاع متهم مقدمه جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم مقدمه جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قو...

ادامه مطلب