بایگانی برچسب ها: حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

حق دفاع متهم فهرست مطالب مقدمه ۱ انگیزه انتخاب موضوع ۳ اهمیت موضوع ۵ بخش اول: تعاریف و کلیات ۶ گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ۶ الف- تعریف حق ۶ ب- تعریف دفاع ۷ ج- تعریف حق دفاع متهم ۸ گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ۹ گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ۱۳ الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ۱۳ ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۳ ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۴ ب- در حقوق داخلی ۱۶ ۱- قانون اساسی ۱۶ ۲- قوانین عادی ۱۷ ج- حق دف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم فهرست مطالب مقدمه انگیزه انتخاب موضوع اهمیت موضوع بخش اول: تعاریف و کلیات گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق گفتار دوم: شیوه بازجویی گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی الف- علنی بودن دادرسی ب- ترافعی بودن محاکمه گفتار ششم: هیات منصفه نتیجه‌گیری مقدمه جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب...

ادامه مطلب