بایگانی برچسب ها: حمايت از حقوق بشر در اسلام

دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام

دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر چکیده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام ...

ادامه مطلب