بایگانی برچسب ها: حوض ته نشینی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

تصفیه و پساب صنعتی فهرست مطالب: مقدمه ۱ ۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب ۲ ۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده: ۳ ۴-۱- کیفیت پساب خروجی: ۵ برداشتهای کلی: ۶ مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی: ۱۰ مواد غذایی Nutrients: 10 مواد آلی، معدنی: ۱۰ خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز: ۱۰ خصوصیات فاضلاب تصفیه شده ۱۲ فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب: ۱۳ تصفیه مقدماتی: ۱۴ تصفیه اولیه: ۱۵ تصفیه ثانویه: ۱۵ سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز ۱۷...

ادامه مطلب