بایگانی برچسب ها: خانواده و ازدواج در جامعه عشاير كوچنده ايران

دانلود پروژه بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

دانلود پروژه بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی فهرست مطالب نهادهاي اجتماعي عشاير 3 تركيبات خانواده 7 تقسيم كار 25 تصميم گيري در خانوار 31 مأخذ : 41 واحدهاي اجتماعي فوق خانوار 41 اردو 43 گروههاي خويشاوند هم تبار 47 تيره 48 طايفه 49 ايل 50 خانواده و ازدواج در جامعه عشاير كوچنده ايران 53 ازدواج در جامعه عشايري ايران 55 8- اهيمت دين 63 الف – نظريه تقديس طبيعت و مظاهر طبيعي 64 2- تعريف دين: 75 3. كاركردهاي دين 84 كاركردهاي اجتماعي دين 84 3- اشتغال ...

ادامه مطلب