بایگانی برچسب ها: خصوصيات شغلهاي فروشندگي

دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

سیستم و مدیریت توزیع مدیریت توزیع فهرست مطالب سیستم و مدیریت توزیع   ۱ مدیریت کانالهای توزیع   ۱ سیستم بازاریابی و کانالی توزیع   ۱ اهمیت واسطه ها در بازار   ۲ طبقه بندی   ۲ طراحی کانالهای توزیع   ۳ مراحل طراحی کانالهای توزیع   ۴ مدیریت روابط کانالها   ۶ ایجاد انگیزه در واسطه ها   ۷ تعارض بین کانالها   ۷ شکبه توزیع   ۹ ۱ خرده فروشها   ۹ دیگر گروههای توزیعی   ۱۴ مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵ اهیمت مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵ توزیع فیزیکی و خدمت به...

ادامه مطلب