بایگانی برچسب ها: خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (۱) دراکن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانین ژوستینین(۵), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است. ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای ۱۸۹۹و ۱۹۰۲, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

دانلود مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی کلیات تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (۱) دراکن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانین ژوستینین(۵), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است. ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای ۱۸۹۹و ۱۹۰۲, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف ...

ادامه مطلب