بایگانی برچسب ها: خصوصیات روغن های زائد

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- خصوصیات روغن های زائد روش های دفع آنها در جها ۳- روش های تصفیه و استفاده مجدد از روغن های زائد ۴- فرآیند تصفیه و بازیابی روغن در کارخانه بهاران شیمی ۵- بررسی کمی و کیفی لجن اسیدی تولیدی در کارخانه بهاران شیمی ۶- بررسی روشهای مناسب جهت کاهش پتانسیل آلودگی و دفع مناسب لجن اسیدی ۷- مشخصات طرح و روش عملیات اجر...

ادامه مطلب