بایگانی برچسب ها: خصوصیات روغن های زائد

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن فهرست مطالب 1- مقدمه 2- خصوصیات روغن های زائد روش های دفع آنها در جها 3- روش های تصفیه و استفاده مجدد از روغن های زائد 4- فرآیند تصفیه و بازیابی روغن در کارخانه بهاران شیمی 5- بررسی کمی و کیفی لجن اسیدی تولیدی در کارخانه بهاران شیمی 6- بررسی روشهای مناسب جهت کاهش پتانسیل آلودگی و دفع مناسب لجن اسیدی 7- مشخصات طرح و روش عملیات اجرائی &...

ادامه مطلب