بایگانی برچسب ها: خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

دانلود مقاله عوامل تأثير گذار بر خلاقيت

دانلود مقاله عوامل تأثير گذار بر خلاقيت

دانلود مقاله عوامل تأثير گذار بر خلاقيت عوامل تأثير گذار بر خلاقيت مرور سوابق نظري و پيشينة مورد مطالعه: يحيي بيات 1380 در تحقيقي كه با عنوان عوامل درون مدرسه اي موثر بر خلاقيت دانش آموزان انجام داده نشان مي دهد كه بين رفتارهاي حمايتي، هدايتي، و ممانعتي مدير و خلاقيت دانش اموزان رابطة معنادار آماري وجود ندارد ولي بين جنسيت و خلاقيت همبستگي معناداري وجود دارد. پسران در مقايسه با دختران از نظر خلاقيت (مجموع نمرات  و انعطاف پذيري و بسط...

ادامه مطلب