بایگانی برچسب ها: خواص سازه‌ای و دینامیکی قاب‌های مرکب

دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

ساختمانهای بنایی فهرست مطالب كليات 1 روند انجام پايان نامه 2 چكيده 3 فصل اول كليات 1-1 مقدمه 4 1-2 مرور كارهاي گذشته 5 1-3 لرزه خيزي ايران 6 1-4 گزارش برخي از زلزله‌هاي چند دهه اخير 6 1-4-1 زلزله 31 خردادماه 1369 رودبار و منجيل 7 1-4-2 زلزله 5 مردادماه 1382 بم 9 1-4-3 اثرات زلزله اول تيرماه 1381 چنگوره ـ آوج بر ساختمان‌هاي بنايي و مختلط 17 1-4-3-1 خسارات وارده به ساختمان‌ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج 17 1-4-3-2 گونه‌هاي ساختماني منطق...

ادامه مطلب