بایگانی برچسب ها: خواص پروتئين ها

دانلود مقاله پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن

دانلود مقاله پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن

دانلود مقاله پروتئين ها و انواع ساختارهاي آن فهرست مقدمه : 3 خلاصه: 5 اسيدهاي آمينه، پپتيدها و پروتئين ها : 9 ساختمان سه بعدي پروتئين ها : 12 مروري كلي بر ساختمان پروتئين : 13 پيوند پپتيدي محكم بوده و در يك صفحه قرار دارد : 18 ساختمان دوم پروتئين : 21 مارپيچ   يك ساختمان دوم معمول پروتئيني است : 21 توالي اسيدهاي آمينه بر روي مارپيچ    اثر دارد : 25 پيچ هاي  در پروتئين ها معمول مي باشند : 30 ساختمان هاي سوم و چهارم پروتئين : 33 پروتئين هاي في...

ادامه مطلب