بایگانی برچسب ها: خودکشی تقدیرگرایانه

دانلود مقاله خودکشی

دانلود مقاله خودکشی

خودکشی فهرست مطالب  بخش اول : بررسی نظری خودکشی ۱- خودکشی مقدمه: تعریف خودکشی ۲-۱- رفتار های قبل ازخودکشی ۱-۲-۱ شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی ۲-۲-۱- افسردگی ۳-۱- شیوه های خودکشی ۲- انواع خودکشی ۱-۲- انواع  اجتماعی خودکشی (طبقه بندی دورکیم ) ۱-۱-۲- خودکشی خودخواهانه: ۲- ۱-۲- خودکشی دگر گرایانه : ۳- ۱-۲- خودکشی آنومیک: ۴- ۱-۲- خودکشی تقدیرگرایانه : ۲-۲- انواع روانی خودکشی ۳- اهداف خودکشی ۴- علل خودکشی ۱-۴- بررسی انگیزه های خودکشی ۱...

ادامه مطلب