بایگانی برچسب ها: خودکشی تقدیرگرایانه

دانلود مقاله خودكشي

دانلود مقاله خودكشي

خودكشي فهرست مطالب  بخش اول : بررسی نظری خودکشی 1- خودکشی مقدمه: تعریف خودکشی 2-1- رفتار های قبل ازخودکشی 1-2-1 شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی 2-2-1- افسردگی 3-1- شیوه های خودکشی 2- انواع خودکشی 1-2- انواع  اجتماعی خودکشی (طبقه بندی دورکیم ) 1-1-2- خودکشی خودخواهانه: 2- 1-2- خودکشی دگر گرایانه : 3- 1-2- خودکشی آنومیک: 4- 1-2- خودکشی تقدیرگرایانه : 2-2- انواع روانی خودکشی 3- اهداف خودکشی 4- علل خودکشی 1-4- بررسی انگیزه های خودکشی 1-1-4- عوامل روانی 1-...

ادامه مطلب