بایگانی برچسب ها: خوردگي در چدنها

دانلود مقاله خوردگی در چدنها

دانلود مقاله خوردگی در  چدنها

خوردگی در  چدنها به‌طور کلی ۶ روش برای کنترل خوردگی مطرح شده است: طراحی، انتخاب مواد، پوشش، استفاده از بازدارنده، حفاظت کاتدی و آندی در دنیا بر روی نانوپوشش‌هابسیار کار شده است و نانوپوشش‌های بسیاری گسترش پیدا کرده است. اما نفوذ نانوفناوری در روش‌های دیگر کنترل خوردگی بسیار ضعیف بوده است. – نانوپوشش‌ها ۱- پوشش‌های نانوهیدروکسی‌آپاتید برای ایمپلنت‌های مورد استفاده در بدن انسان شرکت IMCO با استفاده از تکنیک الکتروفورتیک در دمای مح...

ادامه مطلب