بایگانی برچسب ها: خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

دانلود مقاله خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

دانلود مقاله خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن فهرست مطالب مقدمه جلبكها قارچها – دماي لازم – اكسيژن لازم باكتريها – خوراك لازم – شكل ظاهري باكتريهاي اكسيد كننده آهن باكتريهاي ايجاد كننده لرد الف: باكتريهاي ايجاد كننده اسيد سولفوريك باكتريهاي ايجاد كننده اسيد ب: خوردگي ناشي از ايجاد اسيدهاي آلي باكتريهاي احياء كننده سولفات ساير باكتريها حد مجاز ميكروارگانيزمها براي سيستمهاي مختلف ميزان خوردگي              R.P خوردگي بيولوژيكي...

ادامه مطلب