بایگانی برچسب ها: داروها، قرص ها و استرس

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس فهرست مطالب پيشگفتار 1 استرس چيست؟ 1 دوستي و دشمني، 2 نگرشي مثبت و منفي به اوضاع و شرايط 2 آستانه استرس 3 واكنش هاي معمول استرس كدام هستند؟ 3 اختلال ترس چيست؟ 4 پاداش و تنبيه و رابطه آن با استرس و فشار رواني 5 عادت به استرس 5 مراحل سه گانه استرس شديد: 6 مرحله تثبيت و بهبود: 6 داروها، قرص ها و استرس 8 كهولت سن و استرس 8 انتقال استرس به ديگران: 8 عجز و ناتواني ناشي از استرس 11 نداشتن اعتماد به نفس و احساس ناامني: 12 ا...

ادامه مطلب