بایگانی برچسب ها: دانش نزد ايرانيان

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

اساطیر، فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی فهرست مطالب پیشگفتار:.. ۱ پیشینه تاریخ سرزمین ایران:.. ۳ دانش نزد ایرانیان:.. ۳ واژه اساطیر در فرهنگها و نظرات دانشمندان:.. ۷ چگونگی زبان پهلوی و تحول آن:.. ۱۰ چگونگی زبان پارسی دری.. ۱۱ اورمزد و گرشاسپ.. ۱۲ زردشت و گشتاسب.. ۱۷ کنگ دژ.. ۱۸ راستی ورادی.. ۲۰ آفرین پیامبر زردشت.. ۲۱ ستایش سی روزه.. ۲۳ خورشید نیایش.. ۲۴ پیمان کدخدائی.. ۲۵ آبان.. ۲۶ آتش.. ۲۷ آتش اورمزد.. ۲۸ آتش بهرام، ورهران، ورهرام.. ۲۹...

ادامه مطلب