بایگانی برچسب ها: دانلود کارآموزی کارگاه ساختمانی.doc

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی

کارآموزی کارگاه ساختمانی مـقـدمـه محل کارآموزي در شهر اراك بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم از عمليات خاك برداري از يك خرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد. دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را ...

ادامه مطلب