بایگانی برچسب ها: دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام

دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام

دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام

کاوشی نو در مجازات اعدام چکیده مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازاتی که در حوزه ی کیفر شناسی مطرح است، چند سالی است که از سوی برخی محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضی کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهای متفاوتی به آن برداشته اند؛ برخی به حذف مطلق یا نسبی آن اقدام کرده اند تا به جرگه ی مخالفان اعدام درآیند و برخی با ابقای این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پر ثمر می دانند. این مقاله پس از بررسی فلسفه ی مجازات ها و تقسیم بندی ای...

ادامه مطلب