بایگانی برچسب ها: پارامترهاي انتخاب سيستمهاي مخابراتي

دانلود مقاله فیبرنوری

دانلود مقاله فیبرنوری

فیبرنوری فهرست مطالب  بخش اول : 1 جايگاه فيبر نوري 1 فصل اول 2 كليات 2 2-1-1 پارامترهاي انتخاب سيستمهاي مخابراتي 2 الف- مسائل فني و تكنيكي 2 فصل دوم 4 كاربرد فيبر در شبكه مشتركين 4 1-2-1 مقدمه 4 2-2-1 مقايسه انواع سيستم‌هاي شبكه مشتركين 5 3-2-1 نحوه به كار گيري فيبر نوري در شبكه مشتركين ايران 6 فصل سوم 9 كاربرد فيبر در شبكه بين مراكز 9 1-3-1 مقدمه 9 2-3-1 بررسي انواع سيستم‌هاي شبكه بين مراكز و مقايسه آنها 10 1-2-3-1 قابليت اطمينان 10 2-...

ادامه مطلب