بایگانی برچسب ها: پارک در ایران

دانلود پروژه پارک چیتگر

دانلود پروژه پارک چیتگر

پارک چیتگر فهرست مطالب ۱-مقدمه ۲-  ضرورت تحقیق ۳- کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر ۳-۱- موقعیت و وسعت پارک ۳-۲- تارخچه پارک ۳-۳- آب و هوای پارک ۳-۳-۱- درجه حرارت ۳-۳-۲-بارندگی ۳-۳-۳- باد ۳-۴- پستی و بلندی ۳-۵- ژئومورفولوژی ۳-۶- سنگ شناسی ۳-۷- خاک شناسی ۳-۸- هیدرولوژیچ ۳-۹- ترکی توده های درختی ۳-۱۰- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی ۴- عوامل مخرب پارک ۴-۱- عوامل مخرب غیر زنده ۴-۲- عوامل مخرب زنده ۵-روش بررسی ۵-۱- روش آمار...

ادامه مطلب