بایگانی برچسب ها: پایگاه داده فعال

دانلود پروژه پایگاه داده فعال

دانلود پروژه پایگاه داده فعال

پایگاه داده فعال فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات ۳ ۱-۱ مقدمه ۳ ۱-۲ مروری بر فصول پایان‌نامه ۷ فصل دوم: پایگاه داده فعال ۸ ۲-۱ مدیریت داده ۸ ۲-۲ مدیریت قوانین ۹ ۲-۲-۱ تعریف قانون ۱۰ ۲-۲-۱-۱ رویداد ۱۱ ۲-۲-۱-۲ شرط ۱۵ ۲-۲-۱-۳ واکنش ۱۶ ۲-۲-۲ مدل اجرایی ۱۷ ۲-۲-۲-۱ اولویت اجرایی در قوانین ۲۰ ۲-۲-۲-۲ پایان‌پذیری در قوانین ۲۱ ۲-۲-۲-۳ معماری پایگاه داده فعال ۲۵ ۲-۲-۲-۴ آشکارساز رویداد ۲۶ ۲-۲-۲-۵ ارزیابی شرط ۲۸ ۲-۲-۲-۶ زمانبندی ۲۹ ۲-۲-۲-۷ اجرا ۲۹ ۲-۳ نمو...

ادامه مطلب