بایگانی برچسب ها: پایگاه داده SQL

دانلود مقاله پایگاه داده SQL

دانلود مقاله پایگاه داده SQL

پایگاه داده SQL فهرست مطالب پیشگفتار 1 مقدمه 2 معرفي پايگاه داده SQL Server 2000 2 معرفی SQL و دستورات عمومی آن 2 دستکاری جدول های بانک اطلاعاتي SQL 3 دستوات عمومی sql 6 تعریف های اولیه : 9 دستور SELECT : 9 AND  OR : 9 IN : 10 BETWEEN : 11 like 11 ASC, DESC 12 SUM 13 COUNT 14 HAVING 16 دستور ALIAS 16 دستور JOIN 18 دستور OUTER JOIN 19 دستور UNION 20 دستور UNION ALL 21 دستور INTERSECT 22 دستور MINUS 23 آموزش Enterprise Manager 24 ايجاد يك ...

ادامه مطلب