بایگانی برچسب ها: پراكندگي موضوعي آثار علمي

دانلود پروژه راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه

دانلود پروژه راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه

راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها چكيده تحقيق: عنوان تحقيق «راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» است كه با روش فراتحليل (Meta-Analysis) انجام شده است. هدف فراتحليل حاضر نيل به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و مطالعاتي است كه در داخل كشور در زمينة « توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» صورت گرفته است. اين فراتحليل كه از طريق بررسي و ارزيابي 48 اثر علمي انجام شد دو بُعد ...

ادامه مطلب