بایگانی برچسب ها: پردازش موازی در رایانش ابری

دانلود پروژه پردازش موازی

دانلود پروژه پردازش موازی

پردازش موازی فهرست مطالب مقدمه. ۳ پردازش موازی… ۶ ۱-۱ پردازش موازی… ۶ ۲-۱ مدلهای پایداری… ۱۳ ۱-۲- ۱رده بندی فلین : ۱۴ ۳-۱ انواع توازی : ۱۵ ۱-۳-۱ توازی سطح – دستوالعمل… ۱۶ ۲-۳-۱ توازی داده ها ۱۸ ۳-۳-۱ توازی کار. ۱۸ ۴-۱ گروه های ( رده های ) کامپیوترهای موازی… ۲۱ ۵-۱ محاسبه چند هسته ای… ۲۱ ۱-۵-۱ پردازش متعدد متقارن ( همزمان ). ۲۲ ۲-۵-۱ محاسبه ی ( پردازش ) توزیعی… ۲۳ ۳-۵-۱ محاسبه ( پردازش ) دسته ای ( گروهی ) : ۲...

ادامه مطلب