بایگانی برچسب ها: پردازش موازی مقاله

دانلود پروژه پردازش موازی

دانلود پروژه پردازش موازی

پردازش موازی فهرست مطالب مقدمه. 3 پردازش موازی… 6 1-1 پردازش موازی… 6 2-1 مدلهای پایداری… 13 1-2- 1رده بندی فلین : 14 3-1 انواع توازی : 15 1-3-1 توازی سطح – دستوالعمل… 16 2-3-1 توازی داده ها 18 3-3-1 توازی کار. 18 4-1 گروه های ( رده های ) کامپیوترهای موازی… 21 5-1 محاسبه چند هسته ای… 21 1-5-1 پردازش متعدد متقارن ( همزمان ). 22 2-5-1 محاسبه ی ( پردازش ) توزیعی… 23 3-5-1 محاسبه ( پردازش ) دسته...

ادامه مطلب