بایگانی برچسب ها: پرسشنامه مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون دکتر قربانعلی سلیمی[۱] –  قدرت الله علی زاده[۲] چکیده یکی از راهبردهای اساسی سازمان ، فرهنگ سازمانی است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد  یک فرهنگ سازمانی مناسب است .اهمیت فرهنگ سازمانی این است که مدیران کشور در حال حاضر ،بیش از پیش قدرت وآثار جادویی فرهنگ را بر رفتار کارکنان را لمس می کنند.و همچنین به اهمیت شناخت این مهم ب...

ادامه مطلب