بایگانی برچسب ها: پروانه جوانه خوار پسته

دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و فروش پسته در ایران

دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و فروش پسته در ایران

بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق ۱ مقدمه ۲ سؤال یا فرضیه های تحقیق: ۲ تعاریف: ۲ طرح تحقیق: ۳ ابزارها وروش گردآوری داده ها: ۳ فصل دوم- ادبیات تحقیق ۴ تاریخچه پسته ۵ ۱- مبدا درختان پسته ۵ اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته ۹ نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها ۱۳ نام ارقام پسته رفسنجان در سال ۱۳۳۵ش ۲۷ نخستین مشکلات و توصیه ها و تبلیغات در باب ...

ادامه مطلب