بایگانی برچسب ها: پروژه الکترومغناطیس

دانلود پروژه الکترومغناطیس

دانلود پروژه الکترومغناطیس

الکترومغناطیس فهرست مطالب ۱-۱- مقدمه ۳ ۲-۱- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان ۴ ۵-۱- کمیتهای مغناطیسی ۸ ۱-۵-۱- نیروی محرکه مغناطیسی ۸ ۲-۵-۱- شدت میدان مغناطیسی ۹ ۶-۱- بررسی سیم پیچهای بدون هسته آهنی ۱۳ ۷-۱- بررسی سیم پیچهای با هسته آهنی ۱۵ ۸-۱- خواص مغناطیسی مواد ۱۹ ۹-۱- منحنی مغناطیسی ۲۱ ۱۰-۱- مدارهای مغناطیسی ۳۱ ۲-۱۰-۱- تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک مدار معادل الکتریکی ۳۴ ۳-۱۰-۱- تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک قانون نیروی محرکه مغ...

ادامه مطلب