بایگانی برچسب ها: پروژه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

پروژه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

پروژه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA پیشرفت اقتصادی ،‌ اجتماعی و تحقق هدفهای مورد نظر انسان ، مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی کار ،‌مدیریت ، سزمایه ، ارز و منابع طبیعی است. با توجه به اهداف متفاوت متفاوت هر کشور ، این منابع محدود بایستی در جهت تحقق هدفهای اقتصادی اجتماعی همان کشور به کار گرفته شود . بکارگیری تمامی‌منابع محدود در جهت نیل به یک هدف موجب عدم دسترسی به آن منابع در دیگر موارد می‌شود . بنابرایناستفادة منطقی و ثنر بخش ...

ادامه مطلب