بایگانی برچسب ها: پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص

پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص

پروژه بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص

بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی فهرست مطالب مقدمه فصل اول : دولت و مسوولیت بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن گفتار نخست: تعریف دولت ۱-۱)  اجتماع سیاسی ۲-۱) اقتدار سیاسی ۳-۱) تعریف دولت ۴-۱) دولت مدرن گفتار دوم: منشا دولت ۱-۲)  دولت مبتنی بر رضایت ۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت ۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی ۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز ۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک ۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو ۲-۲) دو...

ادامه مطلب