بایگانی برچسب ها: پروژه بورس الکترونیکی

دانلود پروژه بورس

دانلود پروژه بورس

دانلود پروژه بورس فهرست مقدمه. ۱ سابقه وتاریخچه بورس.. ۳ ۱-بورس کالا.. ۶ ۲-بورس اسعار.. ۷ ۳-بورس اوراق بهادار.. ۸ نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد.. ۸ نقش بورس از دید سرمایه گذاران.. ۱۱ نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار.. ۱۵ داد و ستد در بورس اوراق بهادار.. ۱۶ فهرست رسمی بورس.. ۱۷ تابلوی قیمتها.. ۱۸ کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. ۲۱ نحوه کار کارگزاران.. ۲۴ بورس اوراق بهادار در ایران.. ۲۵ بورس اوراق بهادار تهران.. ۲۸ سازمان و نحوه اد...

ادامه مطلب