بایگانی برچسب ها: پروژه جوشکاری

دانلود پروژه جوشکاری

دانلود پروژه جوشکاری

­دانلود پروژه جوشکاری فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱-۱- تعریف و مفهوم عملیات سطحی.. ۲ ۱-۲- انواع روشهای عملیات سطحی.. ۴ فصل دوم : مواد سخت پوشی ۲-۱- انتخاب آلیاژ سخت پوشی.. ۷ ۲-۲- مواد سخت پوشی.. ۱۱ ۲-۲-۱- آلیاژهای پایه آهن  ۱۴ ۲-۲-۱-۱- فولادهای پرلیتی.. ۱۵ ۲-۲-۱-۲- فولادهای آستنیتی.. ۱۶ ۲-۲-۱-۳- فولادهای مارتنزیتی.. ۱۸ ۲-۲-۱-۴- چدنهای پر کرم. ۱۹ ۲-۲-۲- کاربیدها ۲۶ ۲-۲-۳- آلیاژهای پایه کبالت   ۳۰ ۲-۲-۳-۱- آلیاژهای پایه کبالت کاربیدی.. ۳۱ ۲-۲-۳-۲- آ...

ادامه مطلب