بایگانی برچسب ها: پروژه زراعت متراكم مخلوط

دانلود مقاله پژوهشی بر اکوتکنولوژی

دانلود مقاله پژوهشی بر اکوتکنولوژی

دانلود مقاله پژوهشی بر اکوتکنولوژی مقدمه توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف سوخت های فسیلی و ذخایر طبیعی گردید.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتکنولوژی می شود. اما دور نماهای بعدی مهم هستند اینکه چه نوع از ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله زیست شناسی اکوتکنولوژی

دانلود مقاله زیست شناسی اکوتکنولوژی

زیست شناسی اکوتکنولوژی فهرست مطالب فصل اول:     ۱-مقدمه ۱-۱-مفهوم اکوتکنولوژیچ ۱-۲-مسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژی ۱-۳-برنامه های اصلی اکوتکنولوژی وتوسعه پایدار ۱-۴-اکوتکنولوژی و نقش های اجتماعی آن از NIRE ۱-۵- اهداف اکوتکنولوژی فصل دوم ۲-۱- سیستم  وتیور ۲-۱-۱- مقدمه ای برای سیستم ویتور ۲-۱-۲-وتیور چیست؟ ۲-۱-۳-اکوتکنولوژی سیستم وتپور و موارد مصرف آن ۲-۱-۴-گزارشی از سومین کنفرانس بین المللی وتیور در چنین شامل استفاده های مختلف از سیستم...

ادامه مطلب