بایگانی برچسب ها: پروژه سيستم كلينيك جراحي

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي فهرست مطالب چکيده    11 مقدمه    12 تکنولوژي هاي مورد استفاده    13 1    معرفي Actor  هاي سيستم    14 1-1    بيمار    14 1-1-1    مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود    14 2-1-1    فيلد هاي اطلاعاتي بيمار    14 2-1    مسئول پذيرش    15 3-1    مسئول ترخيص    15 1-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخيص    15 2-3-1    ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود    15 4-1    مدير مرکز    16 1-4-1    ثبت هايي که بايد زير ن...

ادامه مطلب