بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف

دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف

دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف

دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: طرح کلی تحقیق بیان مسئله ۵ ضرورت ۱۱ اهداف تحقیق ۱۲ سؤالات و فرضیات ۱۲ تعاریف نظری اصطلاحات ۱۳ تعاریف عملیاتی اصطلاحات ۱۸ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها پیشگیری از مصرف مواد مخدر ۲۰ رویکرد ها و نظریه های پیشگیری ۲۴ نگرش مثبت به مواد مخدر ۳۶ نظریات سوء مصرف مواد مخدر ۵۰ رویکرد مهارت های زندگی ۵۳ رویکرد مهارت های زندگی...

ادامه مطلب