بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

دانلود پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول – پیشینه پژوهش * ۱ -۱ آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن * ۱-۱-۱ بینایی و اتوماسیون کارخانه * ۲-۱-۱ بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین * ۳-۱-۱ پارامترهای مقایسه ای * ۴-۱- ۱ ملاحظات اقتصادی * ۲-۱ کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی * ۱-۲-۱ کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها * ۲-۲-۱ کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات * ۳-۲ -۱ طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات ...

ادامه مطلب