بایگانی برچسب ها: پروژه فازی

دانلود پروژه فازی

دانلود پروژه فازی

پروژه فازی فهرست مطالب چکیده 1- مقدمه  (3) 2-مروری بر روش های قبل  (7) 1.2 – الگوریتمk-Means   Hard  (7) 1.1.2 – مثالی عددی از الگوریتم k-Means  (9) 2.2- الگوریتم Fuzzy c-Means  (13) 3.2- الگوریتم Hard k-Modes  (15) 4.2- الگوریتم fuzzy k-Modes   (18) 3- الگوریتم پیشنهادی : genetic fuzzy k-Modes  (21) 4-  نتایج آزمایش  (25) 5-  نتیجه گیری  (32) پیوست – کد برنامه مراجع چکیده خوشه بندی روشی است که داده های یک مجموعه داده را به گ...

ادامه مطلب