بایگانی برچسب ها: پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارت...

ادامه مطلب