بایگانی برچسب ها: پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت .doc

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

دانلود پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت خاورپرس فهرست مطالب ۱-هدف و دامنه کاربرد کلیات کاربرد ۲-مراجع الزامی ۳-اصطلاحات و تعاریف ۴-سیستم مدیریت کیفیت ۴-۱-الزامات عمومی ۴-۲-الزامات مربوط به مستندات ۴-۲-۱ کلیات ۴-۲-۲-نظامنامه کیفیت ۴-۲-۳-کنترل مستندات ۴-۲-۴-کنترل سوابق ۵-مسئولیت مدیریت ۵-۱تعهد مدیریت ۵-۲-مشتری محوری ۵-۳-خط مشی کیفیت ۵-۴طرح ریزی ۵-۴-۱ اهداف کیفیت ۵-۴-۲ طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ۵-۵ مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات ۵-۵-۱ مسئولیت و اختیار ۵-۵-۲- نمای...

ادامه مطلب