بایگانی برچسب ها: پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

دانلود پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت خاورپرس فهرست مطالب 1-هدف و دامنه کاربرد کلیات کاربرد 2-مراجع الزامی 3-اصطلاحات و تعاریف 4-سیستم مدیریت کیفیت 4-1-الزامات عمومی 4-2-الزامات مربوط به مستندات 4-2-1 کلیات 4-2-2-نظامنامه کیفیت 4-2-3-کنترل مستندات 4-2-4-کنترل سوابق 5-مسئولیت مدیریت 5-1تعهد مدیریت 5-2-مشتری محوری 5-3-خط مشی کیفیت 5-4طرح ریزی 5-4-1 اهداف کیفیت 5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 5-5 مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات 5-5-1 مسئولیت ...

ادامه مطلب